Cytaty Janusza Korczaka:

Przedszkole nr 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95

ul.Lwowska 30a

53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

e-mail:

Sekretariat.p095@wroclawskaedukacja.pl

www:

p95wroc.przedszkola.net.pl

Zasady rekrutacji

 

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane
od września 2014 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia
potrzeb mieszkańców Wrocławia
 
I.Wypełnienie wniosku
                                                  
·         wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
·         wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
·         utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
·         zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
·         wydrukować wniosek
 
II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2011 r.) i 4 letnich (ur.2010 r.) 
 
·         do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
·         rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji,
nie może brać udziału w rekrutacji
·         rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
·         kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku,
na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
·         liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
·         punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
-          zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
-          dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
-          sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru
·         w przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, komisja rekrutacyjna wybierze kandydata, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego przedszkola
 
III. Wybór przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich (ur. w 2009) i 6 letnich (ur. od lipca do grudnia 2008r.)
 
·         do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
·         rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży
w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
·         rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od placówki (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej), której wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
·         rodzic/prawny opiekun może wybrać jednocześnie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w jednym wniosku, ale liczba wybranych placówek nie może przekroczyć 3
·         kwalifikowanie odbywa się do jednej z placówek (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej) zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
·         liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej placówce (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej) jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
·         punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
-       zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
-          dostarczono do placówki (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej) I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
-          sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru
·         w przypadku uzyskania przez kliku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danej placówki (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej), komisja rekrutacyjna wybierze kandydata, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tej placówki
 
 
UWAGA: W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzający spełnianie
danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia
kryterium, które nie zostało potwierdzone
 
 
IV. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 
·         warunkiem koniecznym umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych
do placówki (przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej) jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna, w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 
UWAGA:
 
·         Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
 
 
·         W przypadku kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z zapisem art. 20zc ust. 6 - 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty, rodzic/prawny opiekun może wystąpić, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Procedura odwoławcza określona jest w w/w ustawie.
 
V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):
·         wniosek
·         2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 
 
UWAGA: Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek
w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka
 
Przedszkola integracyjne:
 
·         Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
·         Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
·         Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
·         Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
·         Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10
 
 
 
 
Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
 
·         Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
·         Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
·         Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
·         Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
·         Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a
 
 
 
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi:
 
·         Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
·         Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
·         Szkoła Podstawowa nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38
·         Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
·         Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28
 
 
VI. Kryteria
 
 
Kryteria ustawowe
Wartość
punktowa
Dziecko zamieszkujące na terenie gminy
1.
Wielodzietność rodziny kandydata2
200
2.
Niepełnosprawność kandydata4
200
3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata4
200
4.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata4
200
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata4
200
6.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3
200
7.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą5
200
Kryteria dodatkowe
1.
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko
50
2.
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu
w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)
30
3.
Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej w czerwcu 2014r.)
*Jeżeli dziecko zostało przyjęte do klasy I na rok szkolny 2014/2015 to rodzic zaznacza to kryterium rekrutując drugie dziecko do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej
10
4.
Lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej najbliżej miejsca zamieszkania dziecka
5
5.
Lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej najbliżej miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka
5
6.
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci
1
 
UWAGA: W przypadku kiedy miejsce zamieszkania i miejsce pracy wskazuje tą samą
placówkę punkty kryterium 4 i 5 nie sumują się.
 
 
 
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:
 
1. Zamieszkanie1:
a) zameldowanie stałe
b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2014r.
c) zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej
 
2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
 
·         oświadczenie (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT
 
·          prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy
o systemie oświaty)w przypadku kryteriumsamotność rodzica3
 
·          orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)
 
·         dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)
 
UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty)
 
VII.       Harmonogram
 
rekrutacja elektroniczna
Terminy
Zadania
do 30.05.2014 r.
Złożyć wniosek w kancelarii Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Specjalnych (ul. G. Zapolskiej 4 pok. 439) - dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych
16-29.04.2014 r.
(29.04.2014 r. do godz.14.00)
Wygenerować elektronicznie wniosek, wybrać maksymalnie
3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, wydrukować wniosek
16-29.04.2014 r.
w godz. 8.00-16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe
Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany wniosek
14.05.2014 r.
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/ szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji
(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
14–16.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe
Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
21.05.2014 r.
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej          w placówce, do której dziecko zostało przyjęte
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
W rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się bez wykorzystania narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów z rekrutacji elektronicznej mogą brać udział dzieci, które:
-          nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
w rekrutacji elektronicznej;
-          nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;
 
Terminy
Zadania
21-23.05.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe
Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które
po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami
 
02.06.2014 r.
Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
02-04.06.2014 r.
w godz. 8.00–16.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe
Złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola/szkoły podstawowej
06.06.2014 r.
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce,
do której dziecko zostało przyjęte (Lista dzieci przyjętych
i nieprzyjętych)
Od 06.06.2014 r. rekrutacja uzupełniająca odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych na podstawie kryteriów z rekrutacji uzupełniającej
29.08.2014 r.
Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej
w podziale na grupy
 
 
UWAGA: Podstawa prawna
·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,   poz. 2572 ze zm.)
·         Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

 


 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.