Cytaty Janusza Korczaka:

Logo Przedszkola

Aktualności

 W tym roku przedszkole nasze ma przerwę wakacyjną w miesiącu lipcu. Przedszkolem zastępczym jest jak zawsze przedszkole przy ulicy Szczęśliwej. ... zobacz całość

Z wynikami ewaluacji calościowej, która odbyła się w naszym przedszkolu można zapoznać się na stronie internetowej www.npseo.pl lub wklejając poniższy adres w pasek przeglądarki http://www.seo2.npseo.pl/reports/1001076073140.pdf zobacz całość

   W imieniu naszych przedszkolaków i całego grona pedagogicznego chciałyśmy bardzo serdecznie podziękować Panu Sebastianowi Paczkowskiemu właścicielowi firmy ogólnobudowlanej „SIDE-bud”za nieoceniona i nieodpłatną pomoc w ... zobacz całość

Przedszkole nr 95 - Wrocław

Przedszkole nr 95

ul.Lwowska 30a

53-516 Wrocław

tel: 71 798 68 25 wew. 113

e-mail:

Sekretariat.p095@wroclawskaedukacja.pl

www:

p95wroc.przedszkola.net.pl

Statut

 

 
S t a t u t
P r z e d s z k o l a   Nr   95
 
  
 
 
 
W r o c ł a w, listopad 2 0 1 1
 
 
 
    Podstawa prawna:
 
1.      Art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r.
 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
2.       Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. „Karta Nauczyciel”(tj.  Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  poz. 674 z późn. zm.);
3.      Konwencji o Prawach Dziecka – (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
4.      inne przepisy wykonawcze wydane na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych.
 
 
 
§ 1
 
 
1.      Przedszkole nr 95 we Wrocławiu, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:
1)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4)      realizuje programy nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 
2.      Siedzibą Przedszkola nr 95 jest budynek przy ul. Lwowskiej 30 a we Wrocławiu.
 
3.      Przedszkole używa nazwy: Przedszkole nr 95 we Wrocławiu
 
4.       Przedszkole posługuje się pieczęcią o treści:
 
 
PRZEDSZKOLE NR 95
53-515 Wrocław, ul. Lwowska 30a
tel. 71 361 15 21
NIP 894-27-20-997 Regon 930112756
 
 
5.  Przedszkole posiada numer identyfikacyjny NIP 894-27-20-997.
 
6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.  
 
7. Przedszkole jest organizacją gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
 
8. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy za
   pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.
 
9. Przedszkole prowadzi:
    1)  wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
    2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 
 
§ 2
 
 
1.      Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2.      Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 630 do 1700, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5  godzin dziennie. Bezpłatny czas realizowania podstawy programowej dla dzieci 3- i 4- letnich (5 godzin) przypada od godz. 7.00 do 12.00. Bezpłatny czas realizowania podstawy programowej dla dzieci 5- i 6- letnich (8 godzin) przypada od godz. 7.00 do 15.00. Za pobyt dziecka poza godzinami realizacji podstawy programowej rodzice/opiekunowie ponoszą opłaty, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Wrocławia.”
 
 
§ 3
 
 
Cele i zadania Przedszkola.
 
1.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby coraz lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości                        i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje        w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się     z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych                       i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                 w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otoczenia;
5)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7)      wychowanie przez sztukę;
8)      wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
9)      pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 
§ 4
 
1.Do zadań Przedszkola Nr 95 we Wrocławiu należy:
 
1)      zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 
2)      zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego, odpowiednio do istniejących potrzeb;
 
3)      kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 
4)      realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 
5)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, a także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;
 
6)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom        i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 
7)      organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 
8)      dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;
 
9)      wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;
 
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 
12) umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 
14) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 
 
15) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 
16) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 
17) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 
18) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;
 
19) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 
20) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 
21) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania dzieci do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
 
22) ochrona wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących         i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 
23) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
 
24) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,      a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 
2.Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 
3.Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi    i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 
4. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, wychowanie i uczenie się         w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej:
a)      Każdy oddział powierzony jest opiece nauczycielom, zgodnie z aktualnym harmonogramem.
b)      W grupie, do której uczęszcza co najmniej 13 dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która współdziała z nauczycielem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi.
c)      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo schodzenia i rozchodzenia się dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący.
d)     Nauczyciel przekazujący dzieci informuje nauczyciela dyżurującego o ilości przekazanych dzieci.
e)      Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przekazania                   i oddania przez rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną.
f)       Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym. Sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości małych dzieci.
g)      Zasady korzystania ze sprzętu określa regulamin znajdujący się w ogrodzie,         w widocznym miejscu.
h)      Wszystkie wyjścia z ogrodu powinny być zabezpieczone.
i)        Zasady bezpieczeństwa wyjść poza teren przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek.
j)        Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
k)      Podczas prowadzenia zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia.
l)        Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do przyprowadzenia dzieci uczęszczających na zajęcia i przekazania ich nauczycielowi w grupie.
m)    Podczas zajęć dodatkowych organizowanych z całą grupą, nie zwalnia się            z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach nauczyciela danej grupy.
n) Pracownicy administracyjno - obsługowi przedszkola są odpowiedzialni za    bezpieczeństwo dzieci, zgodnie z zakresem obowiązków. W momencie kiedy nauczyciel jest zmuszony do wyjścia z sali, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmuje osoba pozostająca z dziećmi.
 
5. Dzieci winny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub inne, upoważnione przez nich osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo         w drodze do domu.
a)    Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce, wyklucza się pozostawiania samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni.
b)   Fakt odbioru dziecka z przedszkola należy zgłosić nauczycielce.
c) Dyrektor zobowiązuje nauczycielki do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń     o odbiorze dziecka.
 
6. Dopuszcza się możliwość korzystania z usług przedszkola dzieciom różnych narodowości i różnych wyznań, gwarantując:
a) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i religijnej,
b) opiekę w czasie zajęć, w których nie mogą uczestniczyć ze względu na swą kulturową odrębność – z zastrzeżeniem konieczności pełnej akceptacji przez rodziców warunków      w jakich funkcjonuje przedszkole (organizacja, język, kultura, obyczaje, żywienie, itp.).
 
7.      W przypadku nieujawnienia, bądźnieudokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka, które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, Dyrektor zobowiązuje rodziców dziecka do dostarczenia orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia dziecka do przedszkola                  z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej);
 
 
§ 5
                                                                              
Sposoby realizacji zadań przedszkola
 1.  Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest           w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie       z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych     w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
1)      szczegółowe cele edukacyjne;
2)      tematykę materiału edukacyjnego;
3)      wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola dopuszcza do użytku wybrane programy, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Nauczyciel może również:
1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5.      Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, Dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielskiego i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.
6.      Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego w celu dopuszczenia go do użytku w przedszkolu.
7.      Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza Dyrektor przedszkola zgodnie             z procedurą dopuszczenia wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 95.
8.    Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9.      Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10.  Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację          o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 
 
§ 6
1.      W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2.      Pomoc jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.
3.     Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1)       rodzicami;
2)      psychologiem;
3)      poradniami psychologiczno - pedagogicznymi;
4)      podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
4.       Pomoc psychologiczno - pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
1)        rodziców;
2)      nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankiem;
3)      specjalisty (logopedy, psychologa);
4)      poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
5)      asystenta edukacji romskiej.
5.       Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych                      i edukacyjnych wychowanków, wynikających z:
1)      wybitnych uzdolnień;
2)      niepełnosprawności;
3)      niedostosowania społecznego;
4)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5)      specyficznych trudności w uczeniu się;
6)      zaburzeń komunikacji językowej;
7)      choroby przewlekłej;
8)      zaburzeń psychicznych;
9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) zaniedbań środowiskowych;
11) trudności adaptacyjnych;
12) odmienności kulturowej.
6.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1)      diagnozowaniu środowiska wychowanka;
 
2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnoza przedszkolna). Obserwację przeprowadza się obowiązkowo w grupach 5-latków i 6-latków (zapis ten obowiązuje do 1.09.2012 r.);
 
3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
 
4)      wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;
 
5)      opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, odpowiednio, o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla wychowanków posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz tych, u których zostało dokonane rozpoznanie, o którym mowa w § 6, ust. 5
 
6)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków           i rodziców;
 
7)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                  z programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 
8)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 
9)      dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,       u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom;
 
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 
 
7.   Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w formie:
 
1)      działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci, w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 
2)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
 
3)      zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
 
4)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych (za zgodą organu prowadzącego) i rewalidacyjnych (dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokich – zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze)
 
5)        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 
6)      działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
 
8. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii    i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych.
 
9. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca grupy składa wniosek do Dyrektora przedszkola o objęcie dziecka opieką Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
 
10. Organizowane w przedszkolu konkursy, spartakiady, przeglądy i turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień oraz są sposobem prezentacji osiągnięć dzieci. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.
 
11. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
 
1)         dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;
2)         dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;
3)          przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka;
4)         umożliwianiu wychowankowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
5)         różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.
12. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
13. Zajęcia logopedyczne są  prowadzone za zgodą organu prowadzącego. Czas trwania zajęć wynosi 15 minut dla dzieci w wieku 3 - 4 lata, a dla dzieci w wieku 5 - 6 lat do 30 min. Okres objęcia dziecka opieką logopedyczną określa Dyrektor przedszkola na wniosek Zespołu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
14. Zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i rewalidacyjno - wychowawcze prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
15.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
16.  O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor przedszkola, porozumieniu i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
17. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
18. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia się nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.
19. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele lub logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 
§ 7
1.  W celu objęcia dziecka całościową pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w przedszkolu funkcjonuje Zespół d.s. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Zespół powołuje Dyrektor przedszkola.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, w tym:
a)       rozpoznawanie u 5 i 6 - latków ryzyka wystąpienia specyficznych trudności    w uczeniu się,
b)      rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.
2)     określenie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno -pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
3)     dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej wychowankom,       w tym efektywności prowadzonych dodatkowych świadczeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem;
4)     opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych dla wychowanków niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
5)     opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla wychowanka posiadającego opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz wychowanków,     u których dokonano rozpoznania w § 6 ust. 5;
6)     podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;
7)     organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli;
8)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec rodziców                    i nauczycieli;
9)      wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;
10) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3. W skład każdego Zespołu wchodzą; Dyrektor jako przewodniczący, wychowawcy poszczególnych grup, nauczyciele religii i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
4.    Rodzice dziecka mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, Dyrektor przedszkola.
5.       W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, Dyrektor przedszkola informuje na piśmie rodziców o przyjętych przez Zespół ustaleniach.
6.         Na wniosek Dyrektora przedszkola w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie której znajduje się przedszkole.
7.          Zespół zajmuje się diagnozowaniem wychowanków, planowaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań                      w przypadkach:
1)         z urzędu, gdy dziecko posiada opinię poradni pedagogiczno - psychologicznej;
2)         na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;
3)         na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
4)         na wniosek zatrudnionego specjalisty.
8.  W przypadkach, o których mowa w § 6 pkt 5 oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Wychowanka zwaną dalej „Kartą”.
9. Karta zawiera:
1)         imię  (imiona) i nazwisko wychowanka;
2)         nazwę przedszkola oraz oznaczenie grupy, do której dziecko uczęszcza;
3)         podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek rodzica, nauczyciela), a w tym:
a)       diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
b)      informacje o stanie zdrowia dziecka lub
c)       rozpoznanie dokonane przez Zespół;
4)         obszary, w których dziecko potrzebuje pomocy psychologiczno - pedagogicznej,       z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego wychowanka;
5)         zalecane formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;
6)         podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;
7)         podpis Dyrektora przedszkola.
10. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez Dyrektora przedszkola, Zespół dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form                 i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.
11. Karta jest dokumentem przedszkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
12. W przypadku przejścia wychowanka do innego przedszkola lub do I klasy szkoły podstawowej, Kartę przekazuje się do tej placówki za zgodą rodziców.
13.    Po ukończeniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, oryginał Karty otrzymują rodzice
14.     Na podstawie prowadzonych w przedszkolu Kart, Dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.
15.    Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna Nr 4 we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 59, na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.   
16.    Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
17.     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor organizuje indywidualne, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
18.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
19.     W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce.
20.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, np. w domu rodzinnym.
21.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:
1)        z oddziałem przedszkolnym, albo;
2)        indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola
 w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia        znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
22.    W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania  przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
23.     Na wniosek nauczyciela prowadzącego indywidualne przygotowanie przedszkolne, Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających             z podstawy programowejwychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych wychowanka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
24.     Na podstawie orzeczenia, Dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
25.     Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni. 
26.     Wychowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.
27.     Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
28.     Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 
 
§ 8
                                             
Organy Przedszkola i ich kompetencje.
 
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
 
2.  Dyrektor przedszkola:
    1) prowadzi i zarządza przedszkolem, reprezentuje je na zewnątrz, dokonuje czynności prawnych w ramach zatwierdzonego planu finansowego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia, w szczególności:
a) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
b) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
c) podejmuje decyzje o bieżących remontach,
d) ustanawia dalszych pełnomocników do czynności określonych w Pełnomocnictwie Prezydenta Miasta Wrocławia,
e) dba o dobry wizerunek przedszkola;
   2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu,          w szczególności:
a) określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, a także podczas spacerów i wycieczek,
b) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu przedszkola, okresowe przeglądy sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w przedszkolu,
c) organizuje badania profilaktyczne pracowników przedszkola, szkolenia w zakresie bhp, p. poż. oraz inne, a także zapewnia odzież i sprzęt ochrony osobistej;
d) dba o racjonalne żywienie dzieci;
 3) planuje, organizuje i wspomaga proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, ponosi odpowiedzialność za osiągane efekty kształcenia, w szczególności:
        a) na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego,
        b) tworzy warunki umożliwiające harmonijny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, indywidualnymi potrzebami i możliwościami, z uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia oraz proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka            w przedszkolu,
        c) inspiruje nauczycieli do stosowania innowacyjnych koncepcji, modeli, rozwiązań organizacyjnych oraz metod i form pracy z dzieckiem,
        d) w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje pomoc psychologiczno -pedagogiczną dzieciom posiadającym opinię, orzeczenie poradni psychologiczno -pedagogicznej lub na wniosek pracowników upoważnionych do inicjowania tej pomocy, dla konkretnego dziecka powołuje zespół składający się z wychowawców i specjalistów, wyznacza osobę (lub osoby) koordynującą pracę zespołu;
        e) informuje rodziców o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia zespołu udzielającego jego dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz na piśmie informuje rodzica               o ustalonych przez zespół formach i sposobach udzielanej pomocy;
   4) kieruje zespołem pracowników zatrudnionych w przedszkolu:
a) z pracownikami zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, określa zakresy obowiązków, zadań i odpowiedzialności,
        b) dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz zatrudnionych na stanowiskach  pracowników samorządowych,
       c) przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnia oraz wymierza kary w ramach obowiązującego prawa,
      d) występuje z wnioskami do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przyznanie nagród o odznaczeń,
       e) wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe funkcjonowanie przedszkola zgodnie z obowiązującym prawem,
       f) planuje i wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych poprzez organizowanie szkoleń, narad, konferencji w ramach posiadanych środków finansowych
   5) planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny, w szczególności:
a) do 15 września każdego roku szkolnego opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego,
         b) nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki      i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
   6) realizuje uchwały i wnioski Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole, a także wstrzymuje realizację uchwał, o ile są one sprzeczne z prawem,
   7) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie       i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
   8) Dyrektor placówki podczas wykonywania swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami, organem prowadzącym przedszkole oraz innymi instytucjami, w szczególności:
a) zawiadamia Dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu przez dzieci rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
         b) zasięga opinii organów przedszkola w ramach ich kompetencji opiniujących,
c)
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk studentów i uczniów
   9) doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości               i osiągania dobrych efektów pracy przedszkola,
   10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
   11) w przypadku nieobecności Dyrektora jego kompetencje delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi,
   12) delegowania obowiązków za nieobecnego Dyrektora udziela Prezydent Miasta Wrocławia.

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji zadań statutowych.
1) Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor powierza przewodniczenie radzie innemu nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu.
3) Na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na pół roku i w miarę potrzeb.
5) Zebrania są organizowane przez Dyrektora lub na wniosek:
     a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
     b) organu prowadzącego przedszkole,
     c) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
6) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
7) W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
      a) zatwierdza plan pracy przedszkola,
      b) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
      c) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
     d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
      e) przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację,
      f) ustala regulamin swojej działalności.
      g) stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.
8) Rada Pedagogiczna opiniuje:
    a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
    b) projekt planu finansowego przedszkola oraz przedstawia wnioski w sprawie                                     rocznego planu środków specjalnych,
     c) wnioski Dyrektora przedszkola o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień    nauczycielom oraz innym pracownikom,
     d) propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych czynności i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego w ramach przysługującego im wynagrodzenia,
     e) powierzenie stanowiska Dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
     f) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola na kolejny okres,
     g) program pracy przedszkola  
            h) w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
9) występuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie                   i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu,
10) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i może występować do Dyrektora, organu prowadzącego przedszkole w szczególności w sprawach zajęć dodatkowych,
11) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole        o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przedszkolu,
12) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu tajnym albo jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach personalnych i innych uzasadnionych, głosowanie jest tajne,
13) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.      O wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
14). Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
15) zebrania rady są protokołowane,
16) nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, a także nauczycieli     i innych pracowników

3. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola, który stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający wewnętrzną strukturę     i tryb pracy oraz powoływania rad grupowych i rady przedszkola, który nie może być sprzeczny ze statutem.
2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami     i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
    1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
       a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania           o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
   2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania przedszkola   w przypadku uzyskania przez przedszkole niskiej oceny ewaluacji zewnętrznej;
   3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora placówki.
4. Rada Rodziców może wyrażać opinie  na wniosek Dyrektora przedszkola o pracy nauczycieli: stażysty, kontraktowego i mianowanego, ubiegających się o awans zawodowy. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczycieli,
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.
 
4. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą,
2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola                             o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
5.     Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
6. Organy przedszkola w miarę potrzeb spotykają się w celu poinformowania się                        o realizowanych zadaniach oraz oczekiwanej współpracy w danym roku szkolnym.
7. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.
8. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga komisja powołana do tego celu. W jej skład wchodzą zwaśnione strony.
9. Organy przedszkola zaistniałe między sobą spory rozwiązują:
1) w drodze negocjacji i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji,
2) z zastosowaniem przepisów szczegółowych dotyczących rozwiązywania sporów.
10. Każdy członek społeczności przedszkolnej oraz inne osoby mogą składać do Dyrektora przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola i wykonywanych zadań statutowych.
11. Skargi anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.
12. Po wpłynięciu skargi Dyrektor przedszkola niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów.
13. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
14. Szczegółowy opis przyjmowania i rozpatrywania skarg zawiera Procedura przyjmowania      i rozpatrywania skarg i wniosków.
 15.  Procedura przyjmowania skarg i wniosków oraz Rejestr skarg i wniosków znajduje się        w kancelarii przedszkola.
 
 
§ 9
 
Organizacja Przedszkola.
 
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci               w zbliżonym  wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Przedszkole jest czterooddziałowe.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
W uzasadnionych przypadkach (np. podczas ferii, wakacji lub w okresach licznych zachorowań) kiedy liczba dzieci w przedszkolu jest mała, dopuszcza się tworzenie  grup łączonych.
 
 
§ 10
 
1. Praca wychowawczo – opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:
-   podstawę    programową wychowania przedszkolnego,
- program wychowania przedszkolnego, wybrany przez  nauczyciela i dopuszczony przez Dyrektora,
- program opracowany przez nauczycieli zgodnie z procedurą i dopuszczony przez Dyrektora.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej
4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
5. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Wrocław.
6. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w § 10 pkt 5.
7. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata miesięczna zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania jego nieobecności. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.  
8. Dla rozliczeń opłaty miesięcznej strony zgodnie przyjmują 21 dni roboczych jako uśrednioną liczbę dni w miesiącu.
9. Rodzic zobowiązuje się do:
1/powiadomienia Przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;
2/złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka           w Przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni kalendarzowych.
10. Jeżeli    Rodzic   dopuszcza się zwłoki z zapłatą   opłaty miesięcznej co najmniej za dwa pełne okresy płatności, Przedszkole może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Rodzica, określając dodatkowy siedmiodniowy termin do zapłaty zaległej opłaty miesięcznej.
11. Przedszkole   może   rozwiązać   umowę   bez   wypowiedzenia w przypadku podania przez Rodziców w Podaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
12. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w Przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni kalendarzowych.
13. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
14.  Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku miesiąca.
15. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
16.     Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi:                                                                                            z dziećmi 3, 4 letnimi około 15 minut,
     z dziećmi 5, 6 letnimi około 30 minut.
    
 
 
§ 11
 
1.    Nauczyciel obowiązany jest do dokumentowania swojej pracy w myśl odrębnych
    przepisów, a w szczególności:
-       prowadzenia dokumentacji pedagogicznej tj. dzienników zajęć, obserwacji, zestawów
     zabaw i ćwiczeń porannych i gimnastycznych, planów pracy grupy,
-       dokumentowania samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
-   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz są rejestrowane i rozliczane w dzienniku,
- nauczyciela stażystę, odbywającego staż na nauczyciela kontraktowego zobowiązuje się    do codziennego pisania konspektów z prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych.
2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
  1)   systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; na pierwszym spotkaniu zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  2)   informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
  3)   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
3.        W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
 
 
4.        Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci:
-       nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji
    na temat dziecka, jego zachowań, zdrowia;
-       rodzice mają prawo znać zadania, wynikające z planu rocznego oraz znać tematy
     i treści planów miesięcznych w danym oddziale;
-       nauczyciele organizują, nie mniej niż 1 raz na pół roku, zebrania z rodzicami.
 
                                                                 
 
§ 12
 
1. Szczegółową organizację pracy na dany rok szkolny określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez Dyrektora, a zatwierdzany przez organ prowadzący.
2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasady zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów)
3.   W arkuszu organizacji określa się:
-       czas pracy w poszczególnych oddziałach,
-       liczbę pracowników,
-       ogólną liczbę finansowanych godzin ze środków przydzielonych przez organ
     prowadzący,
-       termin przerwy w pracy przedszkola zatwierdzany przez organ prowadzący na
    wniosek Dyrektora placówki.
4.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia        i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:
1)        co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2)        co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
3)        najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4)        dwie piąte czasu zajmują zajęcia według uznania nauczyciela (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 
5.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i oczekiwań dzieci         i rodziców, w szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację ramowego dnia przedszkola (informacja dla rodziców wywieszana jest na tablicy ogłoszeń).
6. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej określonej   w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
7. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje Dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia.
8. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola.
Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym podejmuje Dyrektor, w miarę posiadania wolnych miejsc.
9. W przypadku mniejszej ilości dzieci w grupach Dyrektor może zmniejszyć ilość oddziałów (ferie, wakacje).
 
§ 13
 

Rekrutacja do Przedszkola

   

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. 
2.    W szczególnym przypadku może zostać przyjęte do przedszkola w trakcie roku szkolnego dziecko, które ukończyło 2,5 roku,
3.    Przyjęcie dziecka 2,5 letniego może nastąpić, gdy:
-       zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat, 
-       placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
-       do przedszkola uczęszcza rodzeństwo. 

3. Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć opanowane      podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety i spożywania posiłków.

§ 14 
 
1.    Dzieci już korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.
2.    Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny.
3.    W przypadku niezłożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji.
4.    Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.
5.    Dzieci w wieku 5 i 6 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne              w przypadku gdy:
-       w przedszkolu prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci 5- i 6- letnich, 
-       rodzice dziecka złożyli Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny,
-       w trakcie roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci pięcio- i sześcioletnich.
 
 
§ 15
 
Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach.
 
1.    I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2.    II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.
3.    Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje Dyrektor po indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna).
4.    Zasady i kryteria naboru w I etapie określa załącznik nr 1 do statutu przedszkola.
5.    Terminy I i II etapu rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.
 
 
§ 16
 
1.    W celu przeprowadzenia II etapu rekrutacji do przedszkola Dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
2.    W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wchodzi: 
-       Dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący, 
-       przedstawiciel Rady Rodziców, 
-       przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 
3.    Przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej określa szczegółowe zadania członków komisji.
4.    Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 - podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 
   z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie placówki;
          - ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
            kandydatów przyjętych do placówki;
          - sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
 
 
§ 17 

1.    W II etapie rekrutacji Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna rozpatruje Podania o przyjęcie dziecka do przedszkola i podejmuje decyzję zgodnie z poniższymi kryteriami.
2.    Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w II etapie:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:
-       dzieci, które w I etapie rekrutacji nie zakwalifikowały się do żadnego przedszkola;
-       dzieci posiadające rodzeństwo już korzystające z usług przedszkola;
-       dzieci znajdujące się w szczególnej sytuacji rodzinno-bytowej.
 
 
 
 
§ 18
 
1.    Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza swoją decyzję poprzez wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na tablicy ogłoszeń w placówce.
 
 
§ 19
 
1.    W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do Dyrektora placówki,        w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych.
2.    Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 
3.    Decyzja Dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest ostateczna. 
 
 
§ 20
 
1.    W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w procesie rekrutacji dopuszcza się możliwość złożenia przez rodziców (opiekunów) podania do Dyrektora placówki o przyjęcie dziecka na zwolnione miejsce. 
2.    Przyjęcie dziecka do przedszkola z listy rezerwowej odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w placówce w danej grupie wiekowej.
3.    Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje Dyrektor przedszkola.
 

 

§ 21
 
1.   Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i odpłatności za wyżywienie zawarte są w umowie o świadczenie usług oraz Regulaminie korzystania z wyżywienia w Przedszkolu nr 95.
 
2.   W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków
- za jeden (obiad) pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki dziennej,
- za dwa posiłki (obiad, śniadanie lub podwieczorek) pobiera się opłatę w wysokości       75 % stawki dziennej;
- za jeden posiłek (śniadanie lub podwieczorekpobiera się opłatę w wysokości 25 % stawki dziennej;
 
3.   Koszty pobytu dziecka w przedszkolu pokrywane są przez rodziców
- opłaty kwitowane są na drukach ścisłego zarachowania,
- opłaty przyjmowane są w wyznaczonych dniach, podanych na tablicy ogólnej,
    - opłaty nie mogą być wnoszone później niż do 15 każdego miesiąca z góry,
 
4.      W oparciu o aktualną Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto, na pisemny wniosek rodziców, Dyrektor przedszkole zwalnia z miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem.
 
5.   Z żywienia w przedszkolu mogątakże korzystaćpracownicy przedszkola, na zasadach określonych w regulaminie korzystania z wyżywienia obowiązującym w placówce.
                                       
 
 
 
§ 22
 
1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb Zakładu Kształcenia               Nauczycieli lub innych instytucji oświatowych.
 
2. Zasady wyjść grupowych poza teren ogrodu przedszkolnego i poruszanie się po jego najbliższej okolicy szczegółowo określa obowiązujący Regulamin wyjść i wycieczek.
 
3. Rodzice są obowiązani do odbierania dzieci w godzinach zadeklarowanych w umowie o świadczenie usług. W przypadku 3-krotnego nieuzasadnionego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu, wymagane jest ponowne uzgodnienie przez strony umowy aktualnego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, w formie pisemnego aneksu. Brak zgody Rodzica na wprowadzenie zmiany do umowy w powyższym zakresie skutkować będzie wygaśnięciem umowy w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ostatnia rozbieżność.
 
4. Dyrektor po złożeniu pisemnej prośby Rodzica, może podjąć decyzję o uznaniu przekroczenia przez Rodzica zadeklarowanych w umowiegodzin pobytu dziecka            w Przedszkolu za usprawiedliwione i dopuszczalne.
                                            
 
§ 23
 
Nauczyciele i inni pracownicy.
                 
1. W przedszkolu zatrudniony jest Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy niebędący
    nauczycielami.
 
2.    Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycielom.
 
3.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do placówki.
 
4.    Z uzasadnionych względów organizacyjnych Dyrektor ma prawo podzielić istniejącą grupę i przesunąć część dzieci do innego oddziału.
 
5.    O przesunięciu dzieci Dyrektor informuje rodziców na zebraniu grupowym. Informacja    o zebraniu powinna być wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.
 
6.      Decyzję o wyborze dzieci, które będą przeniesione do innej grupy podejmuje Dyrektor na podstawie diagnozy przedstawionej przez nauczyciela prowadzącego, po zasięgnięciu opinii rodziców.
 
7.      Ostateczny skład grup zatwierdza Dyrektor
 
§ 24
1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1)   dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych  opiece nauczyciela dzieci     w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2)   otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3)   prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy     z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
4)    indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 
5)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6 - latków;
6)   współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających                   z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie      o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu               i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
7)   rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie         i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;
8)   wnioskowanie do Dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
9)   aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz innych do, których nauczyciel należy;
10)    dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
11)    tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;
12)    kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
13)    dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
14)    bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci;
15)    wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
16)    rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
17)    organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty             z rodzicami dzieci;
18)    doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo                w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
19)    aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
20)    przestrzeganie dyscypliny pracy;
21)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez Dyrektora przedszkola;
22)    kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
23)    dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;
24)    przestrzeganie tajemnicy służbowej;
25)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
26)    opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego Dyrektorowi przedszkola;
27)    wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 
3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 poprzez:
1)      dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2)      tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny              i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3)      ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4)      pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;
5)      organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
6)      utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;
7)      wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;
8)      wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
9)      okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
10) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
11) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
12) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
13) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
14) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
15) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 
4.  Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:
1)      skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p. poż,      a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2)      do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
3)      do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
4)      do nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,               w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa;
5)      do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
6)      nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel przebywa z dziećmi we wskazanym przez Dyrektora pomieszczeniu.
7)      kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
8)      dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
9)      zgłaszać do Dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;
10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych.
 
5.   W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel:
- współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 przy ul. Jemiołowej 59,
 - ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
       ze strony Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.
 
 
§ 25
 
Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy.
Na wniosek rodziców w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.
Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji minimum 5 godzinnej podstawy programowej.
Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Nauczyciel - wychowawca grupy w trakcie odbywania się zajęć dodatkowych, sprawuje opiekę nad dziećmi niekorzystającymi z tych zajęć. W wypadku korzystania z zajęć całej grupy, nauczyciel ma obowiązek aktywnie w nich uczestniczyć.
Sposób wnoszenia opłat, harmonogram i inne warunki są uszczegółowione w „Umowie” pomiędzy Dyrektorem, a przedstawicielem firmy.
Przedszkole zatrudnia:
a)        logopedę,
b)        nauczyciela gimnastyki z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. W gimnastyce ogólnorozwojowej uczestniczą wszystkie przedszkolaki. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej jest zaświadczenie lekarza o stwierdzonej u dziecka wadzie postawy, wówczas nauczyciel dokonuje podziału dzieci                     i dostosowuje ćwiczenia do odpowiednich schorzeń.
 
§ 26
 
1.    W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno - porządkowych w przedszkolu zatrudnia się woźne.
 
2.    W oddziale dzieci 3 – letnich, w celu zapewnienia właściwych warunków opiekuńczo-             wychowawczych zatrudnia się pomoc nauczycielki.
 
3.    W celu zapewnienia właściwych posiłków, z uwzględnieniem dietetyki i norm żywieniowych zatrudnia się kucharza i pomoce kuchenne.
 
4.    W przedszkolu zatrudnia się konserwatora - ogrodnika, do obowiązków którego należy dbałość o stan techniczny urządzeń, zapewnienie odpowiedniego stanu estetyczno-porządkowego wokół przedszkola oraz dokonywanie bieżących napraw.
 
5.    Zatrudniony intendent prowadzi magazyny, dokumentację magazynową, dokonuje            i rozlicza zakupy, zbiera odpłatność, zabezpiecza gotówkę.
 
6.    W przedszkolu zatrudniony jest referent, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu kancelarii, sporządzanie sprawozdań statystyki GUS, MEN i innych oraz pomoc intendentowi.
 
7.    Szczegółowe zakresy czynności pracowników omawia zakres obowiązków pracownika, znajdujący się w jego aktach.
          
§ 27
 
1.    Poza godzinami pracy pracownicy mogą przebywać na terenie placówki tylko za zgodą Dyrektora.
§ 28
 
Wychowankowie przedszkola.
 

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

 

2.    Dzieci w wieku 5 i 6 lat realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 
3.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
 
4.    Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu 
    edukacyjnego, uwzględniając zasadę:
a - zaspokajania potrzeb dziecka,
b - aktywności,
c - indywidualności,
d - organizowania życia społecznego,
d - integracji.
 
5.    Przedszkole stwarza warunki do:
a - pobytu w przedszkolu zapewniającego bezpieczeństwo,
b - właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego,
    zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
c - ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej        
     oraz ochrony i poszanowania jego godności zgodnie z Konwencją o prawach dziecka,
d - życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym
e - umożliwiania dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć i uczuć w różnych formach
      działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,
f - wspierania działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
g - nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
h - budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”,
i - identyfikowania i nazywania różnych stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie                     
      i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie zachowań,
j - wdrażania do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzania w kulturę   bycia,
k - umożliwiania dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób
      werbalny,
l - umożliwienia zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i bycia słuchanym,
 ł - tworzenia okazji do wymiany informacji, dyskutowania i dochodzenia do kompromisu,
 m - tworzenia okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie,
n - tworzenia okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, 
      rozwiązywania problemów,
o - dostarczania przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych       
      na zasadzie kompromisu i akceptacji.
§ 29
Prawa i obowiązki przedszkolaka.
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka,         a w szczególności do:
1)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
3)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4)   poszanowaniu jego godności osobistej;
5)    poszanowaniu własności;
6)    opieki i ochrony;
7)    partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8)    akceptacji jego osoby.
9)   indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 7 ust. 16;
10)    korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
11)    swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
1)      szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2)       nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
3)      szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
4)      dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
5)       przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
6)      sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
7)      przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający          z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
8)      słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
 
30. Nagrody i kary.
1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
1)      ustną pochwałą nauczyciela.
2)      pochwałą do rodziców,
3)      nagrodą rzeczową,
4)      listem gratulacyjnym,
5)      pochwałą Dyrektora,
6)      odznaką honorową przedszkola.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad       w przedszkolu:
1)   reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
2)   odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,
3)   odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
4)   czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
 
§ 31
Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 
1.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
  1. Zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów płatności.
  2. Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                           w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.
  3. Powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka).
  4. Niepodania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia                        np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii   kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych. 
e. Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:
·         indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę         z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
·         konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
·         konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
·         rozmowy z Dyrektorem.
f. Gdyrodzice w sytuacji określonej w pkt. e nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.
      g. Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 
2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mowa       w  ust.  1 dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:
a.         upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez Dyrektora;
b.        wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
c.         wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
d.        ustalenie sytuacji dziecka i rodziny: rozmowa - negocjacje Dyrektora, psychologa     z rodzicami;
e.         zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych  ( np. MOPS, PPP);
f.         przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów   § 33 ust. 2 pkt 2 i 10 oraz powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
g.        podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
h.        rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w formie pisemnej.
4. Rodzice mają prawo złożenia uwag w sprawie skreślenia ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Dyrektora przedszkola.
 
§ 32
Współpraca z rodzicami
 
1. Rodzic jest zobowiązany poinformować przedszkole o przewlekłej chorobie swojego dziecka, a w razie gdy jest to konieczne, dostarczyć niezbędną dokumentacje medyczną.
            2. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej pielęgniarskiej (np. w zakresie ustalania poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje, podawanie lekarstw itp.)
            3. Rodzic ma obowiązek informowania Dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka.
4. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi.
5. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza         o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu.
6. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą     o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny (np. mleko, kakao, orzechy).
7. W wyjątkowych sytuacjach (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu dziecka w grupie rówieśników wspólnie ustalają Dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic w ramach organizacyjnych przedszkola.
            8. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem. 
             
§ 33
 
Prawa i obowiązki rodziców.
 
1.      Rodzice mają prawo do:
1)   wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
2)   znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
3)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania               i rozwoju;
4)    wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
5)   otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
6)    wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska    i regionu;
7)   udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
8)   zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
9)   wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
10)    wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
11)         udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
 
2.      Rodzice mają obowiązek:
1)      regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
4)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
5)       informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
6)       zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
7)       znać i przestrzegać postanowień statutowych;
8)      przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania                w przedszkolu jakichkolwiek leków;
9)      interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
10)  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
11)  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
12)  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
13)  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania         i telefonu kontaktowego;
14)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
15)  informować telefonicznie lub osobiście Dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka                      w przedszkolu;
17)  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
18)  zgodnie z zapisem Konwencji o prawach dziecka, zapewnić dziecku wypoczynek (przerwę w uczęszczaniu do przedszkola), jeśli to możliwe w okresie wakacyjnym;
19)  kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
 
 
§ 34
Formy współpracy z rodzicami.
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców                       w następujących zakresach:
1)      rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
2)      ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
3)      podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
a)prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą      w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
b)prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
c)rozmowy indywidualne,
d)zebrania grupowe i ogólne,
e)gazetkę dla rodziców,
f) stronę WWW przedszkola;
 
4)      uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
a)      zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych        w danej grupie wiekowej,
b)      kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
c)      utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji     o postępach i trudnościach dziecka.
 
§ 35
  Informacje porządkowe dla rodziców.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 - 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni       i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
7. Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy.
8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego  i adres.
 
§ 36
Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
 1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Rodzice mają obowiązek odbierać dzieci do godziny zadeklarowanej w umowie, nie później jednak, jak do 17.00.
3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie    z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać.        W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego       z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
 9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18.oo. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji            o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji, ul. Grabiszyńska 255, tel. 71 340 41 16).
11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
12. W wyjątkowych wypadkach,  w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, kiedy dziecka nie może odebrać żadna z upoważnionych osób, dopuszcza się wydanie dziecka po telefonicznej prośbie rodzica, z zachowaniem następującej procedury:
 1) Rodzic przekazuje telefonicznie informację o braku możliwości odbioru dziecka nauczycielowi bądź innemu pracownikowi przedszkola;
   2) Nauczyciel oddzwania do rodzica na numer telefonu podany w dokumentacji przedszkolnej potwierdzając autentyczność informacji oraz imię i nazwisko osoby, która ma odebrać dziecko;
   3) Nauczyciel sporządza notatkę służbową z rozmowy telefonicznej;
   4) Osoba, która zgłasza się po dziecko jest obowiązana do napisania oświadczenia,           w którym wskaże  nazwę dokumentu, jego numer i serię oraz znajdzie się zapis, że przejmuje odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki.
§ 37.
Wyposażenie wychowanka.
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane  w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
 
 
§ 38
 
Postanowienia końcowe.
 
1.    Treść uchwał podjętych w przedszkolu nie może być sprzeczna z prawem oświatowym.
2.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.    Przedszkole gwarantuje poufność danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych     osobowych.
4.    Wzory pieczęci według załącznika nr 2
5.    Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
6.    Statut Przedszkola wchodzi w życie 14 dni od daty jego uchwalenia.
7.    Zmiana tekstu jednolitego następuje po wprowadzeniu 3 nowelizacji.
 
Statut niniejszy zastał uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu  25. 11.  2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1
do Statutu Przedszkola nr 95
 

I.Wypełnienie podania           
Po zalogowaniu na konto, należy wygenerować elektronicznie podanie:
·         wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
·         wybrać z listy maksymalnie 6 przedszkoli tworząc listę preferencji, tzn. ustalić kolejność przedszkoli, zaczynając od tego, którego wybór jest najważniejszy (przedszkole to będzie nazywane przedszkolem I–go wyboru)
·         zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 

II. Wybór przedszkoli

·  do przedszkola przyjmowane są dzieci   rocznikowo w wieku 3 lat (urodzone                            
           w 2010 r.) i 4 lat (urodzone w 2009 r.)
·         elektroniczna rekrutacja do przedszkoli odbywa się do grupy wiekowej 3 i 4 latków której liczbę miejsc do naboru określa dyrektor przedszkola
·         do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania* na terenie Wrocławia, które:
-       nie korzystają z usług żadnego przedszkola
-       chcą zmienić dotychczasowe przedszkole
·         dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2013roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia
·         rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie korzystają z usług publicznego przedszkola i złożą w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie mogą brać udziału w rekrutacji
·        dzieci urodzone w roku 2011 (2-latki), mogą być przyjęte jedynie do:
-       Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 1 ul. Dźwirzyńska 3
-       Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 ul. Kwidzyńska 1
-       Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 3 ul. Wolska 9
·         Dzieci urodzone w roku 2008 (5 latki) i 2007 (6-latki) są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne na zasadach kontynuacji w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych lub uczestnicząc w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
Dzieci urodzone w roku 2007 (6-latki), które realizowały w roku szkolnym 2012/2013 przygotowanie przedszkolne mogą również uczestniczyć  w rekrutacji do klas I szkoły podstawowej.
·         w trakcie roku szkolnego dzieci urodzone w roku 2008 (5 latki) oraz 2007 (6-latki) mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami w grupie wiekowej
·         rodzice/prawni opiekunowie dokonują wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy
·         przedszkole, które rodzice/prawni opiekunowie wybrali na pierwszym miejscu, nazywane jest przedszkolem I–go wyboru
·         kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych w podaniu, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
·         liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych w podaniu
·         punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
-       zaznaczono w elektronicznym podaniu kryteria, które dziecko spełnia
-          dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowane i podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna podanie
-          sprawdzono i zatwierdzono treść podania w systemie
 

a.   Przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4:
·         podanie
·         2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 
Uwaga: Rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek
w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 
Przedszkola integracyjne:
·         Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
·         Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
·         Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
·         Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
·         Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10
 
Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
·         Przedszkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi ul. Suwalska 5
·         Przedszkole nr 9 z oddziałami integracyjnymi ul. Wieczysta 105 a
·         Przedszkole nr 29 z oddziałami integracyjnymi ul. Gałczyńskiego 8
·         Przedszkole nr 35 z oddziałami integracyjnymi ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
·         Przedszkole nr 97 z oddziałami integracyjnymi ul. Składowa 2-4
·         Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi ul. Nowowiejska 80a
 
III. Składanie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola
·         warunkiem koniecznym umieszczenia dziecka na liście ostatecznie przyjętych do przedszkola jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna, w wyznaczonym terminie, oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola
 
Uwaga: Niezłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne                     z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
W przypadku zakwestionowania przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wyników rekrutacji, możliwe jest wniesienie pisemnego odwołania do dyrektora placówki.
Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka odwołania w sprawie rekrutacji jest ostateczna.
IV.      Kryteria
L.p.
Kryteria wynikające z Rozporządzenia MEN
1.
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującej/wychowującego**
Przyjęci w pierwszej kolejności
1000
 
2.
Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
3.
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
 
Kryteria dodatkowe
Wartość punktowa
 
 
oboje
rodzice
lub wspólnie
jeden
rodzic
 
4.
Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2012 r. w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika(nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)
600
300
 
 
dwoje lub więcej rodzeństwa
jedno rodzeństwo
 
5.
Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły podstawowej w przypadku, gdy tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny.
(Nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy w roku szkolnym 2012/2013 edukację w przedszkolu lub szkole)
 
151
150
 
6.
Dziecko, którego rodzeństwo zgłaszane jest jednocześnie do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej w przypadku,
gdy tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny
76
75
 
7.
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność
(do lat 16) oraz znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 lat)
 
26
25
 
8.
Zatrudnienie (do wyboru tylko jedna z poniższych opcji):
 
a/
Każdy z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje co najmniej na 1 etat***
28
 
b/
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat***, drugi rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat
27
 
c/
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat***, drugi rodzic/ prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu
26
 
d/
Każdy z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat
25
 
e/
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat, drugi rodzic/prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu
24
 
f/
Każdy z rodziców/ prawnych opiekunów pracuje poniżej 0,5 etatu
23
 
g/
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat***
22
 
h/
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 0,5 etatu ale mniej niż 1 etat
21
 
i/
Jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje poniżej 0,5 etatu
20
 
 
9.
Lokalizacja przedszkola
(w przypadku gdy adres zamieszkania i adres pracy np. działalność gospodarcza jest taki sam punkty nie są sumowane)
najbliżej miejsca zamieszkania dziecka
10
 
najbliżej miejsca pracy na terenie Miasta Wrocław jednego z rodziców/prawnych opiekunów
9
 
 
dwoje lub więcej rodzeństwa
jedno rodzeństwo
 
10.
Dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 18 roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
5
4
 
 
11.
Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2012/2013 do żłobka
2
 
12.
Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
1
 
 
Kryteria różnicujące
13.
Kolejność wyboru danego przedszkola na liście preferencji
14.
Odległość miejsca zamieszkania dziecka od wybranego przedszkola
             
 
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:
** osobę samotnie wychowującą dzieci - jako jednego z rodziców albo prawnego opiekuna dziecka, którego drugi rodzic nie żyje, nie uznał ojcostwa, został pozbawiony, zawieszony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności.
 
* zamieszkanie:
a) zameldowanie stałe
b) zameldowanie czasowe na dzień 01.09.2013r.
c) zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora przedszkola
UWAGA! W przypadku posiadania przez dziecko zameldowania stałego i zameldowania czasowego, system do celów rekrutacji przyjmuje adres, pod którym dziecko jest zameldowane czasowo na dzień 01.09.2013r.
 
*** 1 etat:
a) rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony na umowę o pracę lub prowadzi własną działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym
b) rodzic/prawny opiekun nie pracuje zawodowo ale opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym
 
V.        Harmonogram
rekrutacja elektroniczna
Terminy
Zadania
do 15.05.2013 r.
Złożyć wniosek do WED (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych)
7-17.05.2013 r.
(17.05.2013 r. do godz.15.00)
Wygenerować elektronicznie podanie, wybrać maksymalnie
6 przedszkoli, wydrukować podanie
7-17.05.2013 r.
w godz. 8.00 - 16.00
Złożyć w przedszkolu I-go wyboru wydrukowane podanie
27.05.2013 r.
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu I-go wyboru
lub na stronie rekrutacji
27 – 29.05.2013 r.
w godz. 8.00 – 16.00
Złożyć w przedszkolu oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola
5.06.2013 r.
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyjęte
rekrutacja bez narzędzi elektronicznych,
na podstawie kryteriów zapisanych w statutach przedszkoli
 
mogą przystąpić dzieci, które:
                           - nie dostały się do wybranych przedszkoli w rekrutacji elektronicznej;
                           - nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;
 
Terminy
Zadania
5 – 7.06.2013 r.
w godz. 8.00 – 16.00
Złożyć podanie do przedszkola, które po rekrutacji elektronicznej dysponuje wolnymi miejscami
 
12.06.2013 r.
Sprawdzić wyniki kwalifikacji
12 – 14.06.2013
w godz. 8.00 – 16.00
Złożyć w przedszkolu oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola
17.06.2013 r.
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w przedszkolu,
do którego dziecko zostało przyjęte
Od 18.06.2013 r. rekrutacja odbywa się do placówek, które dysponują wolnymi miejscami bez narzędzi elektronicznych, na podstawie kryteriów zapisanych w statutach przedszkoli
31.08.2013 r.
Lista dzieci przyjętych do przedszkola w podziale na grupy
 
Uwaga: Podstawa prawna
·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 232 ze zm.)
·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624, ze zm.)

 

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.